Aile hukuku, bireyin içinde bulunduğu ve aile denen toplumun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenler. Türk Medeni Hukukunda aile genel olarak, karı ve kocadan oluşan evlilik birliğini ve çocuklar topluluğunu içine alır. Geniş anlamda aile kavramına, birlikte yaşayan hısımlar, işçi, çırak ve benzerleri de girer. Nişanlanma, evlenme, ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkiler aile hukukunun düzenlediği konular arasında yer alır. Anayasamıza göre, aile Türk toplumunun temelini oluşturur ve eşler arasında eşitliğe dayanır (3.10.2001 gün ve 4709 sa. K. la değişik m. 41). Yeni Medeni Kanun da, özellikle evlilik içinde kadın-erkek eşitliğine yer vermiştir (Yeni MK. m. 185 vd.).

“Aile hukuku kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukukun dalıdır. Aile kavramı üç farklı anlamda düzenlenmiştir. Dar anlamda aile; karı kocadan meydana gelen topluluktur. Geniş anlamda aile; karı koca ve çocuklardan meydana gelen topluluklardır. En geniş anlamda aile; ev reisinin otoritesine tabi  KİŞİLER HUKUKUNUN KAPSAMI GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER DERNEKLER VAKIFLAR 12 olarakaynı çatı altında yaşayan kimselerden meydana gelmiş insan topluluğudur. Bu aile kavramına aynı çatı altında yaşayan kan ve kayın hısımlar, uşak, çırak, bahçıvan vs. dahildir. Aile hukukunda geçerli olan bazı ilkeler vardır. Bunlar; birlik ilkesi , süreklilik ilkesi, zayıfların korunması ilkesi, düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi , devletin müdahalesi ilkesi, eşitlik ilkesi. Türk Medeni Kanunu da Aile Hukuku düzenlemesinde aşağıdaki başlıklar üzerine oturtulmuştur: Birinci Kısım: Evlilik, nişanlanma, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimi İkinci Kısım : Hısımlık, ikinci kısımda soybağının kurulması ve aile Üçüncü Kısım : Vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve vesayetin sona ermesi Birinci ve ikinci kısımda düzenlenen maddelerle ilgili uyuşmazlıklara, ihtisas mahkemesi olan her ilde ve nüfusu 100.000’i aşan ilçelerde teşekkül edilmiş asliye derecesinde olan Aile Mahkemeleri tarafından bakılmaktadır.”

API –>